Chat

Điều 1 : QUY ĐỊNH CHUNG

Bản thỏa thuận bảo mật này có giá trị ràng buộc bắt buộc đối với VIET FUTURE chúng tôi và cả quý khách hàng sử dụng dịch vụ, được xem và hiểu như là một bộ phận không thể tách rời với các hợp đồng, phụ lục hoặc thỏa thuận khác … mà hai bên sẽ ký kết với nhau trong quá trình triển khai hợp đồng sau này.

Bảo mật thông tin và tài sản: được hiểu là các thông tin, tài liệu thể hiện hoặc lưu trữ dưới các dạng như: văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, mã code phần mềm tin học… mà mỗi bên có được và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình. Hai bên có trách nhiệm và cam kết bảo mật, không cung cấp cho bên thứ 3 hoặc sử dụng thông tin bảo mật vì bất kỳ lý do gì nếu không có s đồng ý bng văn bn ca bên còn li.

Người được phép nắm giữ thông tin bảo mật: là những người có tên trong danh sách những người liên quan tham gia trực tiếp, gián tiếp vào việc thực hiện hợp đồng theo hợp đồng sau này.

Tuy vậy, hai bên thống nhất rằng thỏa thuận này còn được áp dụng cho tất cả các nhân viên của cả 2 bên, không phải là “người được phép nắm giữ thông tin bảo mật”, nhưng vì lý do nào đó có thể biết hoặc tiếp cận được “thông tin bảo mật”.

 Điều 2 : NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO MẬT THÔNG TIN

 Trong quá trình thc hin hp đồng, hai bên cùng cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau đây:

Không được phép sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ 3 nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của bên có quyền sở hữu đối với thông tin bảo mật.

Không được sử dụng thông tin bảo mật mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài nội dung hợp đồng 2 bên thực hiện.

Cung cấp danh sách những người liên quan được phép nắm giữ thông tin bảo mật, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc thực hiện hợp đồng. Đồng thời, cam kết bảo đảm những người này sẽ không tiết lộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc được sự chấp thuận bằng văn bản của cả hai bên.

Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3 : HIỆU LỰC VÀ CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tại Bản thoả thuận này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được cả hai bên đồng ý bằng văn bản.

Trong quá trình thực hiện, bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia theo quy định của pháp luật, đồng thời cam kết phải trả thêm cho bên kia một khoản tiền phạt vi phạm tương đương.

 

Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên chủ động giải quyết bằng thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không thể giải quyết được sẽ chuyển vụ việc đến toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, để cả chi phí thuê luật sư cho bên thng kin.

 

Đường dây nóng
(028) 6681 8167 0901 336 553

Email: info@vietfuture.edu.vn

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.