Thế giới quan là gì? Vai trò và phân loại các thế giới quan?

Thế giới quan có vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hướng toàn bộ cuộc đời con người từ nhận thức đến hoạt động thực tiễn. Thế giới quan đóng vai trò định hướng trong toàn bộ cuộc đời con người, từ thực tiễn đến nhận thức thế giới, rồi đến nhận thức bản thân. Thuật ngữ thế giới quan quen thuộc trong cuộc sống ngày nay. Vậy thế giới quan là gì? Nêu vai trò và phân loại?

Contents

1. Thế giới quan là gì?

Thế giới quan về cơ bản được hiểu là tổng thể các ý tưởng của con người về thế giới, bản thân họ, con người và vị trí của họ trong thế giới đó. Nó định hướng toàn bộ hoạt động sống của con người, từ thực tiễn đến nhận thức thế giới và nhận thức bản thân, xác định lý tưởng, giá trị lối sống và cách sống. .

Xem thêm: The gioi quan

Khái niệm thế giới quan thể hiện cái nhìn bao quát về thế giới trong ý thức của mỗi chủ thể, bao gồm thế giới bên ngoài, con người và mối quan hệ giữa con người với thế giới. Đây cũng được coi là chuẩn mực của thái độ và hành vi của con người đối với thế giới bên ngoài.

Nguồn gốc của thế giới quan bắt nguồn từ cuộc sống. Mọi hoạt động của con người sẽ bị chi phối bởi một thế giới quan nhất định. Các yếu tố cấu thành thế giới quan thực chất là tri thức, ý chí, tình cảm, niềm tin, chúng sẽ liên kết với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất tác động đến nhận thức và hành động thực tế của con người.

Phương pháp luận là phương pháp luận, hệ thống quan điểm và nguyên tắc định hướng cho việc tìm tòi, xác lập, lựa chọn và vận dụng phương pháp trong thực tiễn và nhận thức. Ngoài ra còn có nhiều cấp độ phương pháp luận, trong đó các phương pháp tiếp cận triết học và pháp lý là phổ biến nhất.

Thế giới quan và phương pháp luận triết học là những học thuyết cơ bản của chủ nghĩa Mác, là sự kế thừa và phát triển của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng trong lịch sử tư tưởng nhân loại.

Chủ nghĩa duy vật Mác-Lênin được hiểu là thế giới quan mà chủ nghĩa duy vật biện chứng là cốt lõi lý luận. Là quan điểm duy vật biện chứng về nguồn gốc, động cơ và những quy luật chung nhất chi phối sự vận động và phát triển của loài người.

Việc nắm vững nội dung cơ bản của thế giới quan Mác – Lênin và phương pháp luận triết học Mác – Lênin không chỉ là tiền đề để học tập toàn bộ hệ thống lý luận mà còn là điều kiện để vận dụng một cách sáng tạo vào nhận thức và hoạt động thực tiễn giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Các vấn đề xã hội.

2. Thế giới quan khoa học là gì?

Hiểu biết của chúng tôi về thế giới quan khoa học như sau:

Thế giới quan khoa học được hiểu là thế giới khách quan tồn tại độc lập với con người, thế giới này biến đổi theo quy luật nhân quả mà con người có thể hiểu được. Thế giới quan này không trực tiếp hay gián tiếp gắn liền với mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của con người.

Xem thêm: Ý nghĩa và mối quan hệ giữa thế giới quan và phương pháp luận

Sự hình thành thế giới quan bao gồm nhiều yếu tố phụ thuộc, những yếu tố đó đều thuộc về ý thức xã hội, đó là:

– Góc nhìn triết học.

Đang xem: Tuổi Canh Dần 2010 sinh tháng nào tốt?

– Quan điểm khoa học, chính trị, đạo đức và thẩm mỹ.

– Quan điểm tôn giáo: Sản phẩm của tuệ giác mô tả kiến ​​thức thông qua trực giác.

– Tri thức khoa học nhằm mục đích và phương hướng thực tiễn, hướng vào bản thân và con người trong xã hội, dựa trên cơ sở quan sát và số liệu trong thực tiễn, có tính tổng hợp chặt chẽ và được kiểm nghiệm thực tế khách quan, tổng hợp.

– Các nguyên tắc chuẩn mực đạo đức có chức năng điều chỉnh các mối quan hệ và hành vi của con người.

– Quan điểm thẩm mỹ quy định mối quan hệ của hình thức, mục đích và kết quả hoạt động với môi trường xung quanh.

3. Phân loại thế giới quan:

Phân loại các thế giới quan cụ thể như sau:

Thế giới quan thần thoại có nguồn gốc từ xã hội nguyên thủy ở thời kỳ lịch sử sơ khai, thông qua việc xây dựng thần thoại đã phản ánh những hiểu biết sơ bộ trong nhận thức khách quan của người nguyên thủy về tự nhiên và đời sống xã hội. Chẳng hạn, người Việt có truyền thuyết Lạc Long Quân-Ấu Cô để giải thích cội nguồn dân tộc hay truyền thuyết Sơn Tinh,….

Thế giới quan thần thoại được đặc trưng bởi sự pha trộn giữa thực tế và hư cấu, thần thánh và con người, lý trí và đức tin. Vì con người không giải thích được những hiện tượng cụ thể trong xã hội nên thường đưa ra những yếu tố tưởng tượng huyền bí để giải thích. Xuất hiện thế giới quan hoang đường không phản ánh hiện thực một cách khách quan.

– Thế giới quan tôn giáo:

Thế giới quan tôn giáo phản ánh hiện thực khách quan một cách hão huyền và nảy sinh trong bối cảnh ý thức hạn chế của con người. Thế giới quan tôn giáo được luận giải trên cơ sở thừa nhận sự sáng tạo của các lực lượng thần bí, siêu nhiên.

Đặc điểm cơ bản của thế giới quan tôn giáo này là niềm tin dựa trên sự tồn tại và sức mạnh của các lực lượng siêu nhiên, rằng các vị thần và con người hoàn toàn bất lực và hoàn toàn phụ thuộc vào thế giới. Cụ thể là siêu nhiên.

Trong thế giới quan tôn giáo, con người thực chất chỉ là những kẻ ăn xin và tuân thủ. Ở một khía cạnh nào đó, sự ra đời của thế giới quan tôn giáo chính là để thể hiện khát vọng thoát khỏi khổ đau, hướng tới cuộc sống hạnh phúc. Đồng thời giúp thế giới quan tôn giáo tồn tại trong đời sống tinh thần hôm nay.

– Thế giới quan triết học:

Đang xem: Cách đăng ký SMS Banking Vietcombank mới nhất 2023

Thế giới quan triết học được sản sinh từ trình độ tư duy và thực tiễn của con người, có trình độ phát triển cao hơn thế giới quan khoa học của tôn giáo và thần thoại. Điều này cũng đã gây ra một sự thay đổi về chất trong suy nghĩ nhiệt tình của mọi người.

Thế giới quan triết học thực tiễn dựa trên cơ sở lý luận, các phạm trù và hệ thống các quy luật. Một thế giới quan triết học không chỉ là các khái niệm, phạm trù và quy tắc; thế giới quan của một triết gia cũng tìm cách giải thích và biện minh cho các ý tưởng thông qua lập luận và logic.

4. Nắm được thế giới quan duy vật, duy tâm:

Trong thế giới quan luôn tồn tại 02 hình thức, đó là thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng trên thực tế, cả hai hình thức đều chứa đựng những đặc điểm và quan điểm khác nhau.

Thế giới quan duy tâm được hiểu như sau:

Thế giới quan duy tâm ra đời thừa nhận bản chất của thế giới là tinh thần. Thế giới quan duy tâm là nhân tố chủ yếu và quyết định trong thế giới nhân vật. Trong thế giới quan duy tâm có cả thế giới quan duy tâm khách quan và thế giới quan duy tâm chủ quan. Hai hình thức khác nhau trong các khái niệm tâm linh. Về mặt chủ quan, tinh thần được coi là ý chí, tình cảm, tư tưởng; về mặt khách quan, tinh thần được coi là một khái niệm, một khái niệm tuyệt đối.

Có thể nói, sự hình thành và phát triển của thế giới quan duy tâm thường gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của chủ nghĩa duy tâm triết học. Về cơ bản, thế giới quan duy tâm sẽ phủ nhận tính khách quan và các quy luật khách quan của thế giới vật chất và con người. Hơn nữa, thế giới quan duy tâm thừa nhận ý thức, tư tưởng, ý niệm, khái niệm là cái tuyệt đối chủ yếu, quyết định thế giới vật chất và thế giới con người.

Nhìn chung, chúng tôi thấy rằng thế giới quan duy tâm, theo đánh giá của các nhà khoa học, có phần đối lập với thế giới quan khoa học, phần nhiều phụ thuộc vào nhận thức cũng như nhận thức của con người. sự kiện lịch sử nhất định.

Cách hiểu thế giới quan duy vật như sau:

Khác với thế giới quan của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy vật thừa nhận bản chất của thế giới là vật chất. Vật chất có trước, thế giới quan duy vật quyết định ý thức và thừa nhận vai trò của con người trong thế giới này. Ngoài ra, thế giới quan duy vật khẳng định tính thống nhất của vật chất. Đó là, không phải siêu nhiên hoặc sinh ra từ tinh thần con người. Vì vậy, thế giới quan duy vật không tự mất đi mà tồn tại mãi mãi, không có hồi kết.

Ngoài ra, thế giới quan duy vật cũng sẽ khẳng định rằng sự hình thành, phát triển và vận động của xã hội phụ thuộc vào các quy luật khách quan. Ý thức và tinh thần cũng có thể phản ánh một phần sự hiểu biết của bộ não con người về hiện thực khách quan, ý thức và tinh thần có nguồn gốc vật chất và do vật chất quyết định, nhưng thế giới quan vật chất chứa đựng sự nhẹ nhàng, sáng tạo và năng động.

5.Vai trò của thế giới quan trong đời sống:

Thế giới quan có các chức năng cơ bản sau:

Thế giới khách quan khoa học được coi là một loại kim chỉ nam giúp con người có thể thực hiện các hoạt động tích cực theo sự phát triển của xã hội. Thế giới khách quan khoa học quan trọng đối với các cá nhân, cộng đồng và xã hội nói chung. Một thế giới quan đúng đắn sẽ hướng dẫn con người hành động phù hợp với lối tư duy phát triển và góp phần vào sự tiến bộ của xã hội. Đây cũng là cơ sở hình thành nhân cách, chính trị, hành vi và quan niệm đạo đức.

Vai trò của thế giới quan trong cuộc sống được thể hiện ở những khía cạnh sau:

– Vai trò của thế giới quan trong cuộc sống được thể hiện ở việc xác định những mối liên hệ chung giữa thế giới quan và con người giúp chúng ta tạo ra phương hướng hướng tới lý tưởng sống thông qua những mục tiêu và cách thức hoạt động cụ thể.

– Vai trò của thế giới quan trong đời sống được thể hiện thông qua nhận thức chung, bản chất con người, niềm tin và tình cảm về thế giới.Chúng ta sẽ đi sâu nhận thức thế giới quan thông qua hoạt động thực tiễn không ngừng.

Tham khảo: Sinh năm 1995 mệnh gì? Tuổi Ất Hợi hợp tuổi nào & Màu gì?